Obchodní podmínky

 

 • Objednavatel akceptuje nabídku pořadatele a závazně přihlašuje pracovníka(y) k účasti na vzdělávací akci.
 • Smluvní vztah vzniká podpisem závazné přihlášky objednavatelem a doručením této závazné přihlášky pořadateli, v případě zaslání přihlášky e-mailem vzniká smluvní vztah doručením.
 • Ceny vzdělávacích akcí jsou cenami smluvními a jsou uvedeny včetně DPH. V ceně jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění akce, případně dle potřeby metodické materiály (je uvedeno v každé jednotlivé pozvánce na akci) a občerstvení.
 • Informace pro platbu převodem na účet:
  Číslo účtu: 2000979764/2010
  Poznámka k ceně: U vzdělávacích akcí, které mají udělenu akreditaci MŠMT nebo MVČR je cena služby osvobozena od DPH dle § 57, odst. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
 • Informace o pořadateli: Firma EDUBASE s.r.o., den zápisu 11. dubna 2016, se sídlem Ruská 87/11, Ostrava Vítkovice, 703 00 Ostrava. IČO: 04979214, DIČ: CZ04979214. Společnost EDUBASE s.r.o. je vedena u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C 65823.
 • Objednavatel se zavazuje uhradit platbu převodem nejpozději 5 dní před konáním kurzu na číslo účtu poskytovatele. Při platbě převodem bude uveden variabilní symbol akce, v případě účasti na více vzdělávacích akcích je nutné provést platby jednotlivě. Daňový doklad obdrží objednavatel po přijetí platby na email uvedený v přihlášce.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. Přijetí přihlášky zaslané poštou pořadatel nepotvrzuje, potvrzovány jsou pouze přihlášky zaslané e-mailem.
 • Přihlášku je možno stornovat 5 dní před konáním akce. Při pozdějším stornování se účastnický poplatek nevrací. Objednavatel může vyslat náhradníka.
 • Objednavatel souhlasí s proplacením účastnického poplatku před zahájením semináře. Při neúčasti přihlášeného objednatele se vložné nevrací, organizace má právo vyslat náhradníka.
 • Prezence objednatelů začíná 30 minut před zahájením. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na délce přestávky a na množství dotazů během přednášky.
 • V případě překročení kapacity kurzu bude nabídnut náhradní termín. Pokud nebude termín objednavateli vyhovovat, bude platba vrácena na účet objednavatele.
 • Pořadatel si vynahrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání či na zrušení akce z organizačních a provozních důvodů. O případných změnách Vás budeme s dostatečným časovým předstihem informovat.
 • Dojde-li ke zrušení kurzu v den konání kurzu, pořadatel nehradí náklady spojené s vysláním objednavatele.
 • Objednavatelé souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek vzdělávacích aktivit na e-mail uvedený v přihlášce (dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti). Zasílání lze kdykoliv na základě požadavku objednatele zrušit (e-mailem, telefonicky nebo poštou).
 • Ochrana osobních údajů účastníků vzdělávacích aktivit realizovaných společností EDUBASE s.r.o. je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě, že dojde mezi pořadatelem a objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz