Obchodní podmínky

 • Objednavatel akceptuje nabídku pořadatele a závazně přihlašuje pracovníka(y) k účasti na vzdělávací akci.
 • Smluvní vztah vzniká podpisem závazné přihlášky objednavatelem a doručením této závazné přihlášky pořadateli, v případě zaslání přihlášky e-mailem vzniká smluvní vztah doručením.
 • Ceny vzdělávacích akcí jsou cenami smluvními a jsou uvedeny bez DPH. V ceně jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění akce, případně dle potřeby metodické materiály (je uvedeno v každé jednotlivé pozvánce na akci) a občerstvení.
 • Informace pro platbu převodem na účet:
  Číslo účtu: 2000979764/2010
  Poznámka k ceně: U vzdělávacích akcí, které mají udělenu akreditaci Ministerstvem vnitra ČR je cena služby osvobozena od DPH dle § 57, odst. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
 • Úředníci ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb. mají cenu osvobozenou od DPH. 
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok.
 • Informace o pořadateli: Firma EDUBASE s.r.o., den zápisu 11. dubna 2016, se sídlem Ruská 87/11, Ostrava Vítkovice, 703 00 Ostrava. IČO: 04979214, DIČ: CZ04979214. Společnost EDUBASE s.r.o. je vedena u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C 65823.
 • Podkladem pro platbu je faktura, která bude doručena e-mailem zpravidla týden před konáním samotného školení na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 • Platbu proveďte s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak platba nemůže být identifikována.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. Přijetí přihlášky zaslané poštou pořadatel nepotvrzuje, potvrzovány jsou pouze přihlášky zaslané e-mailem.
 • Přihlášku je možno stornovat do 3 pracovních dnů před samotným konáním akce. Při pozdějším stornování se účastnický poplatek nevrací. Objednavatel může vyslat náhradníka.
 • Při neúčasti přihlášeného objednatele se vložné nevrací, organizace má právo vyslat náhradníka.
 • Prezence objednatelů začíná 30 minut před zahájením. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na délce přestávky a na množství dotazů během přednášky.
 • V případě překročení kapacity kurzu bude nabídnut náhradní termín. Pokud nebude termín objednavateli vyhovovat, bude platba vrácena na účet objednavatele.
 • Pořadatel si vynahrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání či na zrušení akce z organizačních a provozních důvodů. O případných změnách Vás budeme s dostatečným časovým předstihem informovat.
 • Dojde-li ke zrušení kurzu v den konání kurzu, pořadatel nehradí náklady spojené s vysláním objednavatele.
 • Objednavatelé souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek vzdělávacích aktivit na e-mail uvedený v přihlášce (dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti). Zasílání lze kdykoliv na základě požadavku objednatele zrušit (e-mailem, telefonicky nebo poštou).
 • Ochrana osobních údajů účastníků vzdělávacích aktivit realizovaných společností EDUBASE s.r.o. je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 • V případě, že dojde mezi pořadatelem a objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15

  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz
 • Objednavatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Souhlasím, aby společnost EDUBASE, s.r.o., IČO: 04979214, se sídlem na ulici Ruská 87/11, 703 00 Ostrava (dále jen „Správce“) zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu: křestní jméno, příjmení, datum a místo narození, e-mailová adresa a telefonní číslo. A to za účelem zasílání obchodních sdělení o produktech a službách Správce (dále jen „obchodní sdělení“) a účelem evidence účastníků vzdělávacích akcí.
 • Souhlas uděluji na dobu 1 roku a/nebo do odvolání souhlasu. Správce se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje řádně zabezpečí a neposkytne je třetí osobě, tj. jiné osobě mimo společnost EDUBASE s.r.o. Tyto osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem na serveru Správce umístěném na území Evropské unie.
 • Jsem si vědom/a toho, že mám právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení
  zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Odvolání souhlasu
  Prohlašuji, že své osobní údaje jsem poskytl/a dobrovolně a byl/a jsem poučena o tom, že mám právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@skoleni365.cz nebo použitím odkazu pro odvolání souhlasu na konci každého obchodního sdělení od EDUBASE s.r.o.