Závadové chování dětí z pohledu kurátora

Akreditovaný kurz seznamuje s obsahem a možnostmi sociální právní ochrany dětí v denní praxi práce kurátora pro děti a mládež. Účastníci semináře budou dále seznámeni s právním zakotvením dané problematiky a s metodami práce s dětmi a rodinou.

Pozornost je věnována i dalším otázkám, jako je vyhodnocování rizik, individuální plánování ochrany dítěte a stanovování cílů k sociálně právní ochraně dítěte. V dalších částech se kurz zaměřuje na nejčastější typy závadového chování dětí a mládeže, na pravomoci orgánu sociálně právní ochrany dětí a soudu, spolupráci kurátora pro děti a mládež s orgány činnými v trestním řízení a na spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou školy, neziskové organizace, zdravotnická zařízení a podobně.

Pracovníci, kteří se ve své práci v pomáhajících nebo výchovných profesích setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých mají možnost porovnat u nich řešené problémy s možnostmi sociálně právní ochrany dětí.

Akreditace MPSV ČR: A2023/0722-SP/PC (8 vyučovacích hodin).


Toto školení je akreditováno Ministerstvem práce a sociální věci ČR a cena je osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak cenou konečnou.

Informace o školení

Datum a čas

26.09.2023

9:00 - 15:00

Místo konání

WEBINÁŘ

1 790 Kčbez DPH

Rezervovat

Detail školení

Komu je webinář určen: 

 • sociálním pracovníků,
 • pracovníkům v sociálních službách.

Struktura webináře: 

Vymezení základních pojmů. 

 • Sociální kuratela pro děti a mládež se primárně zaměřuje na ochranu dětí vyžadujících zvýšenou pozornost. 
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „OSPOD“) ji vymezuje především v § 31 jako péči o děti uvedené v § 6 (písm. c), které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy,   požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem.

Metody sociální práce.

 • Videotrénink interakcí.
 • Zrcadlení.
 • Práce s jedincem – Rogers.
 • Psychoanalýza.
 • Transakční analýza.
 • OSPOD
 • Sociální kurátor.

Případové konference, IP.

 • Případová konference je plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu. 
 • Jejím cílem je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte.
 • Nesporným přínosem případové konference je spoluúčast klienta na hledání řešení jeho problému, na definování cíle a dalším rozhodování. 
 • Kompetence a aktivita tak zůstává v rukou klienta a jeho rodiny. 
  •    přístup založený na potřebách dítěte; 
  •    participace a zplnomocňování dítěte; 
  •    odpovědnost kurátora za koordinaci případu; 
  •    odpovědnost kurátora za proces, nikoli za výsledek.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat. Školení probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy