info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Všechna témata

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na pravidla využívání údajů z informačních systémů. Zvláštní pozornost je věnována ochraně osobních údajů podle Obecného nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy.

Stavby na cizích pozemcích

Návrat superficiární zásady do současného občanského zákoníku po více než šedesáti letech znamená odklon od chápání staveb jakožto samostatných věcí.

I když v souladu s uvedenou zásadou má být stavba pouhou součástí pozemku, přináší stávající úprava celou řadu výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů. Abychom mohli pojímat stavbu jakožto samostatnou věc na cizím pozemku, musíme nezbytně znát všechny současné výjimky v právní úpravě, díky kterým si takový právní osud stavba podrží. Jen tak se totiž můžeme vyvarovat chyb a omylů, často spojených s negativními důsledky, kdybychom například chybně považovali stavbu za samostatnou věc a takto s ní i nakládali, ačkoli by byla pouhou součástí pozemku.

Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu

Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu v roce 2019, 2020 a 2021. Cílem semináře je zlepšování úrovně výkonu úředníků veřejné správy na úseku kontroly a interního auditu, a to v oblasti zjišťovací fáze kontroly příp. auditu souladu nebo systému. Orientace v dokladech, výkazech a dalších dokumentech, aktualizace znalostí, upozornění na změny právních předpisů.

Správní řád prakticky a aktuálně

Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je základním a nezbytným předpokladem pro řádný výkon veřejné správy. Cílem semináře je poskytnout aktuální informace, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup, a zákonné a správné rozhodnutí. Seminář si klade rovněž za cíl seznámit účastníky s vazbami přezkumných řízení a postupů, včetně soudního přezkumu a usnadnit orientaci v obecné úpravě správního řízení dle správního řádu. Nedílnou součástí kurzu bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

Insolvenční řízení – základní otázky úpadkového práva

Získejte praktické informace pro orientaci v problematice insolvenčního řízení. V rámci semináře Vám bude osvětlena základní problematika insolvenčního řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno od 1. 1. 2008, včetně změn provedených novelizacemi insolvenčního zákona a zejména poslední velkou novelou z roku 2017. Budete seznámení s připravovanými změnami v oddlužení a  insolvenčním řízením po rekodifikaci občanského práva v praxi. 

Správní trestání na úseku stavebního řádu

Seminář bude zaměřen na shrnutí dosavadní právní úpravy přestupků ve znění poslední novely přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., účinné od 01.10.2015, a správních deliktů v této oblasti, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci předmětné problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád. Odpovídající znalost této problematiky bude s ohledem na přechodná ustanovení nového přestupkového zákona i nadále žádoucí.

Obec a nemovitý majetek – správa, převody a nabývání

Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitého majetku v ČR. Současně jsou specifickými právnickými osobami, jejichž nakládání s majetkem je zákonem o obcích přísně regulováno. Dochází k výraznému prolnutí práva soukromého s právem veřejným, a ne všechny otázky jsou výkladově zcela jasné. Kromě obecné terminologie soukromého práva (věc nemovitá hmotná a nehmotná, dočasná stavba, právo stavby) dotčená problematika souvisí například i s regulací smluvního práva (občanský zákoník, zákon o registru smluv).

Průvodce úřední korespondencí a zásady stylizace písemností

V rámci semináře získáte znalosti a dovednosti v oblasti tvorby úředních písemností v souladu s normou ČSN 01 6910 a pravidly českého pravopisu a české stylistiky. Po úspěšném absolvování školení budete umět vytvořit dopis bez gramatických, stylistických a formálních chyb, který je schopen přispět k bezkonfliktní komunikaci mezi úřadem a klientem.

CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny

Problematika základních registrů a Czech POINTU v agendě evidence obyvatel podle platné legislativy. Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výkon státní správy na úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbu této agendy na informační systémy veřejné správy.

Elektronická komunikace v zadávacích řízeních

Posledním významným časovým milníkem pro přechod na stoprocentní elektronickou komunikaci při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. bylo datum 18. 10. 2018, od kterého jsou všichni zadavatelé s dodavateli povinně komunikovat elektronicky vyjma zákonem stanovených výjimek.

Právo na informace a ochrana osobních údajů

Na semináři budete seznámeni s praktickým uplatněním zákona o svobodném přístupu informací. Dozvíte se, jak zjednodušit proces poskytování informací ve veřejné správě a dalších subjektech a jak řešit netypické situace, jako zvlášť zatěžující žádost.

Průvodce právem nemovitostí – prakticky a přehledně

Nemovité věci patří k nejvýznamnějším předmětům každodenního života. Ať již jde pouze o jejich užívání, či přímo o dispozici s nimi (jejich nabývání a převody), vždy vyvstává do popředí relativní dlouhodobost právních poměrů k nim. Jde tedy o dlouhodobé závazky k věcem značných hodnot a značného významu pro uspokojování základních lidských potřeb a souvisejících činností.

Stavební zákon a jeho velká novela

Na semináři budete seznámeni se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení. Budou probrány novinky v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb. Seminář je prakticky zaměřen.

Správní poplatky na úseku stavebního řádu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami na úseku stavebního řádu dotýkajících se problematiky podání, podnětů, lhůt a stížností, shrnutí obecných poznatků a řešení souvisejících otázek. Samostatně bude věnována pozornost právní úpravě veřejnoprávních smluv, správních poplatků a poskytování informací ve zmíněné oblasti.

Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Co přinesla poslední novelizace, například zrušením písemné formy smlouvy? Jak chránit osobní údaje po účinnosti GDPR, např. při prodeji bytu? Jak rozeznat, kdy sčítat předmět smlouvy nad 50 tisíc a kdy ne? Jaké jsou novinky v metodice Ministerstva vnitra? Jak opravit přehnaně zveřejněné osobní údaje ve smlouvě?

Právní úprava přestupků, řízení o přestupcích

Seznamte se s novou právní úpravou správního trestání. Přehledně a srozumitelně Vám vysvětlíme novou úpravu přestupkového práva a správního trestání. Obsahem semináře bude výklad tohoto zákona včetně porovnání s předchozí právní úpravou. Upozorníme Vás na nejčastější pochybení v této problematice.

Veřejné zakázky malého rozsahu – praktické zkušenosti

Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda nepostupují v rozporu se zákonem. Tento seminář Vám poskytne návody, jak zvládnout veřejné zakázky malého rozsahu bez obav.

Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů

S vyšším věkem seniorů narůstá závislost na druhých osobách, což vyžaduje vhodně informované pečující osoby. Seznámíte se s poznatky z oblasti specifických potřeb seniorů a poskytneme Vám rámcový přehled o dané problematice. Získáte užitečné informace z oblasti péče o seniory a jejich aktivizace, budete se orientovat ve specifikách potřeb seniorů v souvislosti s dodržováním sociálních vazeb a vztahů.

Informační a kybernetická bezpečnost ve veřejné správě

Kybernetická bezpečnost je v současnosti velké téma i pro veřejnou správu. Zajištění informační a kybernetické bezpečnosti je nepochybně jednou z klíčových výzev současné doby. S probíhající elektronizací veřejné správy v České republice se hrozba kybernetických útoků stává aktuálnějším tématem.

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace