Všechna témata

Nový stavební zákon

Seznamte se s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Získejte přehled o novém stavebním zákoně, zejména o problematice státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Budou vám vysvětleny změny oproti stávající právní úpravě.

Pracovně-právní vztahy

Zorientujte se v základních institutech pracovního práva. Projdeme důkladně jednotlivé povinnosti zaměstnavatelů, dále pak nezbytné náležitosti pracovní smlouvy jako například mzda, pracovní cesty, pracovní doba a dovolená. Řeč přijde i na dohody uzavírané mimo pracovní poměr a v neposlední řadě se budeme věnovat způsobům a možnostem ukončení pracovního poměru.

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Získejte aktuální informace ke vztahu správního řádu a stavebního zákona a osvojte si znalosti v základních zásadách činnosti správních orgánů, účastníků řízení, úkonů účastníků a průběhem řízení v prvním stupni. Budete seznámeni s aktuálními judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon a metodikou MV a MMR.

Pozemkové právo

Cílem kurzu je seznámení s platnou právní úpravou v oblasti pozemkového práva. Program školení je koncipován tak, aby poskytl ucelené informace o interdisciplinárním oboru, který upravuje jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní vztahy k půdě, proto jsou jeho prameny jak předpisy soukromého, tak předpisy veřejného práva. Účastníci si odnesou praktická doporučení, se kterými následně mohou ve své praxi řešit řadu otázek spojených s pozemkovým vlastnictvím, užíváním nemovitostí či s územním plánováním.

Právní úprava přestupků, řízení o přestupcích

Přehledně a srozumitelně Vám vysvětlíme úpravu přestupkového práva a správního trestání. Upozorníme Vás na nejčastější pochybení v této problematice. Budete informování o podobnostech, společných principech a zásadách právě práva správního, respektive přestupkového a práva trestního jako klíčových odvětví veřejného práva.

Správní poplatky na úseku stavebního řádu

Seznamte se s vybranými otázkami na úseku stavebního řádu dotýkajících se problematiky podání, podnětů, lhůt a stížností, shrnutí obecných poznatků a řešení souvisejících otázek. Samostatně bude věnována pozornost právní úpravě veřejnoprávních smluv, správních poplatků a poskytování informací ve zmíněné oblasti. Budou rovněž podány informace o nové právní úpravě poplatků na úseku stavebního řádu s účinností od 1. 7. 2023 a tyto vysvětleny s ohledem na nový proces dle nového stavebního zákona. Webinář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů v uvedených oblastech, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci příslušné právní úpravy.

Územně samosprávné celky a jejich školské příspěvkové organizace

Na tomto webináři Vám bude zprostředkován ucelený pohled na problematiku vztahů mezi zřizovateli, jejich školskými příspěvkovými organizacemi a řediteli těchto organizací. Zasadíte si Vaše znalosti do souvislostí s platnou legislativou a příklady dobré praxe a současně prohloubíte své dovednosti odůvodnit správnost připravených podkladů pro rozhodnutí ÚSC jako zřizovatelů. Dále si upevníte postoje k dodržování právního rámce vztahů zřizovatel – příspěvková organizace.

Obec jako pronajímatel bytů

Užívání nemovitostí a jejich částí pro bydlení je velmi rozšířeným typem smluvních vztahů. Praktická aplikace současných právních předpisů však ukazuje, že i takto tradiční institut přináší řadu výkladových problémů , které nepřispívají právní jistotě stran. Dobrá znalost nové právní úpravy je nutnou ochranou proti jejím, často nečekaným, dopadům. Cílem kurzu je upozornit na některé problémy a nabídnout jejich praktické řešení, včetně seznámení s aktuální judikaturou.

Správní řád prakticky

Cílem webináře je poskytnout aktuální informace, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup, a zákonné a správné rozhodnutí. Webinář seznámí účastníky s vazbami přezkumných řízení a postupů, včetně soudního přezkumu a usnadnit orientaci v obecné úpravě správního řízení dle správního řádu. Nedílnou součástí bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

Základy DPH

Webinář je zaměřen na základy při uplatňování daně z přidané hodnoty. Jeho cílem je seznámit posluchače se všemi základními pravidly uplatňování zákona o DPH.

Služby a funkce Portálu občana

Seznamte se s problematikou systému Portálu občana, který tvoří rozcestník pro online komunikaci občana se státní správou a samosprávou. Na praktických ukázkách v systému Portálu občana Vám budou představeny jednotlivé funkcionality tohoto systému.

CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny

Problematika základních registrů a Czech POINTU v agendě evidence obyvatel podle platné legislativy. Školení je pojato jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výkon státní správy na úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbu této agendy na informační systémy veřejné správy.

Právo nemovitostí - vybrané problémy praxe

Každý, kdo přichází do styku s problematikou nemovitostí, při jejich správě či jiných dispozicích s nimi, by měl být vybaven hlubšími znalostmi nového pojetí věci nemovité, důsledků návratu superficiální zásady, rozšířené úpravy věcných práv, zejména věcných práv k věci cizí. Bez takových znalostí může u adresátů práva docházet k fatálním chybám, či jiným negativním důsledkům, a to zejména mají-li povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Zákon o registru smluv v praxi – praktická aplikace

Kontroly stále odhalují závažné chyby. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím. Cílem semináře je zcela praktický návod, jak zveřejňovat smlouvy podle zákona o registru smluv a jak se vyhnout nejčastějším chybám. Nejčastěji jde o chybné použití formátu pdf a zmatky s tzv. „strojově čitelným formátem“. Jasně se zakazuje „nakřivo skenovat z papíru“! Dalšími chybami bývají přílohy a metadata. Ďábel je v detailu – k neplatnosti smlouvy může vést nejen její nezveřejnění, ale i dílčí chyba v metadatech, ačkoli smlouva zveřejněna je. K novelizaci účinné od roku 2020 vydalo MV nové verze Metodiky – k nápravě chyb při zveřejnění a k tzv. „dočasné amnestii formátu pdf“.

Bytové spoluvlastnictví a SVJ

Webinář se zaměřuje na problematiku vlastnictví bytů a nebytových prostorů, jakožto specifické formy spoluvlastnictví nemovité věci. Současná praxe se stále potýká s některými nejasnostmi stávající právní úpravy. Webinář si klade za cíl na tato sporná místa upozornit a nabídnout praktické řešení.

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení s ohledem na novelu zákona

Seznámení s postupy dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, u zakázek malého rozsahu a u výběrového řízení zadaného formou zjednodušeného podlimitního řízení. Nebude chybět ani důležitá část kvalifikačních předpokladů a jejich stanovování. Zaměříme se i na novelu zákona č. 166/2023 Sb. platnou od 16.7.2023 týkající se kompletní revizi zákona.

Nová odpadová legislativa

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., včetně aktuálních novel odpadových vyhlášek (č. 445/2022 Sb.) a novelizace zákona o odpadech související se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku (JES). Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti v oblasti odpadového hospodářství, se zaměřením na kompetence a průběh správních řízení a rozhodování podle zákona o odpadech. 

Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů. Cílem webináře je prohloubení a rozšíření znalostí úředníků územně samosprávných celků v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a na příkladech vysvětlit správné postupy v praxi.

Zákon o svobodném přístupu k informacím v nových souvislostech

Novelizace Infozákona a nejnovější judikatura. Významné změny Infozákona platné od 1. ledna 2023 – jak se mění praktické postupy vyřízení žádostí? Aktuální „velká“ novelizace (z. č. 241/2022 Sb.) mění postupy vyřizování žádostí o informace v nejčastějších případech. Povinný subjekt často tápe, zda informace složitě vyhledat, nově vytvořit, zda je zpoplatnit, paušálně odmítnout.

Obec a nemovitý majetek - správa, převody a nabývání

Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitého majetku v ČR. Současně jsou specifickými právnickými osobami, jejichž nakládání s majetkem je zákonem o obcích přísně regulováno. Dochází k výraznému prolnutí práva soukromého s právem veřejným, a ne všechny otázky jsou výkladově zcela jasné. Kromě obecné terminologie soukromého práva (věc nemovitá hmotná a nehmotná, dočasná stavba, právo stavby) dotčená problematika souvisí například i s regulací smluvního práva (občanský zákoník, zákon o registru smluv).

Jednání rady a zastupitelstva v praxi, a tvorba jednacích řádů

Cílem semináře je představit specifika přípravy a obsahu zasedání zastupitelstva a schůze rady, včetně legislativních norem tuto oblast upravujících (zákon o obcích a metodiky MV ČR), včetně předložení návrhu možného obsahu a zaměření některých souvisejících dokumentů, jednacích řádů zastupitelstva, rady, výborů a komisí, a to vše s ohledem na možnosti efektivního jednání orgánů obcí a měst.

Smlouvy a kontraktace

Jak správně uzavírat smlouvy, aneb kdy je smlouva uzavřena podáním ruky, co je bezpodmínečně nutné napsat alespoň na papírový kapesník a kdy je nutné podpisy ověřovat. Projdeme detailně průběh kontraktace a na příkladech si ukážeme, která SMS je už považována za přijetí nabídky a která je protinabídkou. Řekneme si taky něco o obchodních podmínkách, rámcových smlouvách a vzdáleném digitálním podepisování.

Stavby na cizích pozemcích

Návrat superficiární zásady do současného občanského zákoníku po více než šedesáti letech znamená odklon od chápání staveb jakožto samostatných věcí. I když v souladu s uvedenou zásadou má být stavba pouhou součástí pozemku, přináší stávající úprava celou řadu výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů. Abychom mohli pojímat stavbu jakožto samostatnou věc na cizím pozemku, musíme nezbytně znát všechny současné výjimky v právní úpravě, díky kterým si takový právní osud stavba podrží. Jen tak se totiž můžeme vyvarovat chyb a omylů, často spojených s negativními důsledky, kdybychom například chybně považovali stavbu za samostatnou věc a takto s ní i nakládali, ačkoli by byla pouhou součástí pozemku.

Zákon o evidenci obyvatel - rušení trvalého pobytu

Získejte praktické znalosti z oblasti evidence obyvatel a trvalého pobytu, které jsou nutné ke správné aplikaci příslušných ustanovení zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

Stavební zákon aktuálně

Webinář poskytne informace o novele stavebního zákona a liniového zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb. a účinné od 1. 1. 2021. Budete seznámeni se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení. Budou probrány novinky v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

Kontrolní řád v praxi veřejné správy se zaměřením na aktuální rozhodovací praxi soudů

Cílem webináře je seznámení účastníků s platnou právní úpravou kontroly, kterou vykonávají orgány státní správy v rámci veřejné správy. Jelikož od nabytí účinnosti zákona o kontrole rozhodovaly soudy řadu sporů, které přinesly zpřesňující výklad zákona, je webinář doplněn odkazy na relevantní judikaturu, která se týká aplikace kontrolního řádu v praxi.

Správní trestání na úseku stavebního řádu

Seznamte se s aktuální právní úpravou správního trestání na úseku stavebního řádu. Výklad bude zaměřen na právní úpravu přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně vysvětlení a objasnění jednotlivých pojmů a institutů a vzájemných vazeb mezi nimi. To vše ve vazbě na skutkové podstaty protiprávních jednání obsažených ve stavebním zákoně a souvisejících veřejnoprávních předpisů.

Zákon o svobodném přístupu k informacím - aktuálně

Webinář má za cíl provést posluchače systematicky celým zákonem o svobodném přístupu k informacím včetně související právní úpravy s důrazem na poslední legislativní změny a aktuální otázky praxe. Téma svobodného přístupu k informacím a jejich poskytování veřejnosti rezonuje de facto od počátku existence informačního zákona, často se stává „strašákem“ pro úřady či další instituce, které mají problémy s řešením netypických a hraničních situací či například opakovaných žádostí stejných osob. Webinář nabídne příkladné řešení problémových případů a situací, vysvětlí klíčové pojmy včetně těch nových jako informační příkaz či přezkum a procesní stádia poskytování informací.

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

Stávající soukromoprávní úprava věcných práv k nemovitým věcem podle poznatků z praxe stále ještě není veřejností dostatečně zažita. Jedním z důvodů je zcela nový rozsah věcných práv, která lze sjednat k věcem nemovitým, a která dřívější praxe neznala. Za nejvýznamnější institut, který byl po mnoha desítkách let navrácen do právního řádu, lze považovat právo stavby. Ale i ostatní práva, která lze nově sjednat i jako práva věcná, typicky jako vedlejší ujednání u kupní smlouvy, nebo velmi četně používaný institut zákazu zcizení a zatížení, si zaslouží hlubší výklad a zdůraznění pozitiv i negativ. Výklad bude zaměřen na praktická doporučení pro bezproblémovou a efektivní aplikaci předkládané právní úpravy, a to i ve vazbě na katastr nemovitostí.

Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. s ohledem na novelu zákona

Zadávejte veřejné zakázky s přehledem a bezchybně! Osvojte si vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek, včetně konkrétních příkladů a řešení případových studií s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci akreditovaného semináře se zaměříme i na novelu zákona č. 166/2023 Sb. platnou od 16. 7. 2023 týkající se kompletní revize zákona. 

Veřejné zakázky od A do Z

Zadávejte veřejné zakázky s přehledem a bezchybně. Cílem webináře je přehledně seznámit zadavatele s nejpoužívanějšími druhy veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Věnovat se budeme jednotlivým zadávacím řízením, podmínkami použití, jejich zahájení a lhůtami, průběhem a ukončením či zrušením. Zaměříme se také na předpokládanou hodnotu a její význam. Nebude chybět ani důležitá část kvalifikačních předpokladů a jejich stanovování.

Procesní obstrukce v judikatuře

Rozšiřte si znalosti v oblasti správního řízení a rozhodování, včetně správního trestání. Na webináři budete seznámeni s judikaturou správních soudů, z níž vyplývá, jak správně reagovat na nejrůznější obstrukční jednání účastníků řízení, příp. osob dotčených jinými postupy správních orgánů.

Odstraňování staveb a další vybrané instituty stavebního zákona

Seznamte se s požadavky problematiky odstraňování staveb a dodatečného povolení stavby. Získejte informace rovněž o aktuální úpravě závazných stanovisek dotčených orgánů a o dalších ustanoveních stavebního zákona souvisejících se stavebním dozorem. Bude rovněž podán přehled řízení o výjimce dle § 169 stavebního zákona a mimořádných postupů dle § 177. Seminář vysvětlí jednotlivé instituty a vzájemné vztahy mezi nimi.

Nové volební období – příprava ustavujícího zasedání zastupitelstva

Seznamte se s právním postavením, právy a povinnostmi členů zastupitelstev obcí a výborů zastupitelstev, rady obce, komisí obce a zvláštních orgánů obce. Získejte praktické návody k přípravě, organizaci, programu, průběhu a dokumentaci zasedání zastupitelstev, schůzí rad, jednání výborů a komisí. Pozornost je věnována i právním předpisům na tomto úseku.

Jak řešit pohledávky a dostat co nejvíce peněz zpět

Seznamte se s platnou právní úpravou, která se týká vymáhání peněžitých závazků se zaměřením na praktické instrumenty sloužící k vyšší dobytnosti pohledávek. Vzhledem ke vzrůstajícímu množství nesplacených peněžitých závazků, které se týkají velkého počtu fyzických i právnických osob, nabývá na důležitosti znalost platných zákonných pravidel vymáhání. V rámci kurzu je důraz kladen zejména na praktické smluvní i procesní instrumenty, které mohou přispět k rychlejšímu uspokojení dluhu ze strany dlužníka. Po absolvování semináře získáte praktické informace pro orientaci věřitelů v jednotlivých stádiích vymáhání nároku.

Právní minimum pro HR pracovníky

Seznamte se s problematikou pracovního práva, která se nejblíže dotýká oblasti personalistiky. Budou vám představeny hlavní aspekty zákoníku práce, které jsou stěžejní pro každého personalistu. Získáte důležité  informace ohledně pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které jsou stavebními kameny pracovního práva.

Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy

Kurz seznamuje s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou finanční a majetkové operace v souladu s právními předpisy. Jak rozumět právním předpisům (pojmy v zákonech a výkladech právních předpisů). Kontrola hospodaření s majetkem státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací a dalších subjektů.

Domovní čísla a RUIAN

Kurz prohlubuje a rozšiřuje znalosti úředníků, kteří jsou pověřeni výkonem agendy na úseku územní identifikace a přidělování domovních čísel.

Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace

Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv. Účastníci se v rámci vzdělávacího programu dozví odpovědi mj. na tyto otázky: Jak je to s poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury? Co změnily poslední novely zákona na právních důvodech poskytování informací veřejnosti? Brání něco poskytování záznamů ze zasedání zastupitelstev obcí?

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města

Co by měl znát a vědět nový zastupitel obce a města. Určeno pro nové členy zastupitelstva měst a obcí. Zákon o obcích z pohledu postavení a činnosti orgánů obce a města. Obecní a městský úřad, jeho vnitřní organizace, struktura a kompetence úřadu. Zákon o úřednících územně samosprávných celků. Vnitřní předpisy úřadu, pracovní řád, organizační řád a další vnitřní předpisy. Jednací řád zastupitelstva. Jednací řád rady. Výbory zastupitelstva, jejich činnost a jednací řád. Komise rady, jejich činnost a jednací řád. Nařízení vlády k odměňování zastupitelů a pracovníků úřadu.

Řízení podle správního řádu

Souhrn rozsáhlé procesní úpravy různorodých správních řízení v jediném právním předpisu. V rámci kurzu Vám bude vysvětlena problematika zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, vysvětlena na konkrétních praktických příkladech.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Správná tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb není vůbec jednoduchou záležitostí. Škola mnohdy naráží kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Novela vyhlášky navíc přináší i změnu v oblasti příspěvku na stravování.

Rozpočet školy

Na webináři se komplexně seznámíte se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy. Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

Pozemní komunikace z pohledu veřejné správy

Právní úprava pozemních komunikací je velmi složitá. V této oblasti práva mají při rozhodování problémy i profesionální právníci. Kurz předpokládá alespoň základní orientaci v oblasti zákonné regulace pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. a klade si za cíl prohloubení znalostí v oblasti složité problematiky pozemních komunikací. Po absolvování webináře získáte znalosti potřebné k: - vedení správních řízení a jiných postupů na úseku pozemních komunikací. Z hlediska správních řízení v prvostupňové i odvolací agendě; - řešení sporných případů, které na úseku pozemních komunikací vznikají (výkon působnosti silničního správního úřadu vs. vlastník/správce pozemní komunikace); - znalosti potřebné k výkonu metodického vedení vůči podřízeným správním úřadům. Budete detailně obeznámení s aktuální odbornou literaturou a judikaturou v oblasti pozemních komunikací. Získáte informace o dynamice právních názorových proudů v literatuře i judikatuře, jak s těmito proudy pracovat a aplikovat je v praxi. V rámci webináře je kladen důraz na rozbor konkrétních případů z praxe.

Místní a účelové komunikace

Právní úprava pozemních komunikací je velmi složitá. V této oblasti práva mají při rozhodování problémy i profesionální právníci. Školení předpokládá alespoň základní orientaci v oblasti zákonné regulace pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. a klade si za cíl prohloubení znalostí v oblasti složité problematiky pozemních komunikací.

Tvorba vnitřních předpisů úřadů obcí a měst

Cílem semináře je představit specifika přípravy, tvorby a využívání vnitřních předpisů úřadů a obcí, včetně legislativních norem tuto oblast upravujících (zákon o obcích, zákoník práce, zákon o úřednících územních samosprávných celků ad.) a navrhnout možný obsah a zaměření některých vnitřních předpisů, to vše se zaměřením na možnosti realizace efektivní řídící, organizační i personální politiky úřadů územních samosprávných celků.

Doručování písemností ve státní správě a samosprávě

Seminář na téma doručování písemností ve státní správě a samosprávě obeznamuje úředníky státní správy a samosprávy o správných postupech při doručování písemnosti a rovněž upozorňuje na nejčastější chyby při doručování, které mohou mít za následek procesní pochybení.

Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů

Jednou ze stěžejních činností obcí a měst je uspokojování bytových potřeb občanů formou pronájmu obecních bytů. S tradičním institutem pronájmu bytů souvisí bytostně problematika nájemného a úhrad za služby s užíváním bytu spojené. Negativním doprovodným jevem je dluhová agenda spojená s neplněním platebních povinností nájemců obecních a městských bytů. Tento seminář dá odpovědi na mnohé otázky s tím spojené či alespoň nabídne praktická řešení.

Správní řízení pro matrikáře

Seminář je zaměřen na správní řízení vedené v rámci matriční agendy a postup matričních úřadů v jednotlivých případech, které jsou vysvětlovány na konkrétních příkladech z praxe.

DISKUZNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ - RYCHVALD

Rádi bychom Vás pozvali na další diskuzní setkání k vybraným tématům pro starosty, místostarosty a tajemníky obcí a měst okresu Karviná, které se bude konat 31. 5. 2023 v Kulturním domě Rychvald.

Hospodaření s majetkem obce

Kurz Vás seznámí s platnou legislativou pro danou agendu a zákonnými povinnostmi v oblasti hospodaření s majetkem obcí a procedurálními postupy při dispozicích s majetkem obce. Součástí kurzu jsou legislativní změny, praktické poznatky, příklady z praxe a odpovědi na dotazy.

Finanční řízení obcí

Kurz Vás seznámí s platnou legislativou pro danou problematiku, povinnostmi v procesu finančního hospodaření a řízení obcí, s možnými riziky v případě nedodržení těchto zákonných povinností. Získáte tak ucelený přehled o rozpočtovém hospodaření obcí. Součástí vzdělávacího semináře jsou legislativní změny, praktické poznatky, příklady z praxe a odpovědi na dotazy.

Územní plánování a povolování staveb

Seznamte se s problematikou regulace území územně plánovací dokumentací, procesem jejího přijímání a následného využívání v procesu územního řízení. Po absolvování kurzu si osvojíte základy procesu územního, stavebního a kolaudačního řízení a budete schopni činit jednotlivé úkony v těchto řízeních.

DISKUZNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ - OSTRAVA

Rádi bychom Vás pozvali na další diskuzní setkání k vybraným tématům pro starosty, místostarosty a tajemníky obcí a měst Moravskoslezského kraje, které se bude konat 4. 10. 2023 v prostorách luxusního hotelu Mercure v Ostravě.

Pozemkové právo z pohledu věcných a závazkových práv

Seznamte se s problematikou právních poměrů, které se týkají pozemků. Ať už se jedná o problematiku vlastnictví, držby, spoluvlastnictví a jeho vypořádání a věcných práv k věcem cizím (služebnosti, reálná břemena, zástavní právo). V rámci kurzu se také seznámíte s problematikou náhrady škody a závazky z jiných právních důvodů (např. bezdůvodné obohacení).

Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Seznamte se s aktuálně účinnou podobou zákona č. 329/2011 Sb., zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Na kurzu si ujasníte druhy dávek, které mohou být poskytovány lidem se zdravotním postižením a zvláštními pomůckami, které jsou ze systému sociálního zabezpečení financovány k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti.

Zákon o sociálních službách aktuálně

Seznamte se s aktuálně účinnou podobou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a o jeho prováděcích právních předpisech. Pozornost bude věnována také dalším souvisejícím právním předpisům. Na kurzu získáte přehled o aplikaci jednotlivých ustanovení a případných změn v praxi. Současně obdržíte užitečné informační zdroje, o které se můžete opírat v rámci svého praktického působení.

Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku

Obce a statutární města patří mezi významné pronajímatele nemovitých věcí. Přitom jsou vázány jak předpisy veřejného práva, tak i práva soukromého. Podrobná znalost veřejnoprávní procedury, dané zákonem o obcích, je nejlepší prevencí před nechtěnými následky absolutní neplatnosti právního jednání obce. Vzdělávací program se zaměří na zásadní rozdíly mezi nájmem a pachtem a na jejich důsledky v právní praxi. Podrobně budou probrány otázky nájmu prostoru sloužícího podnikání včetně doporučení pro obsah nájemních smluv.

Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách

Získejte užitečné informace o vhodném postupu v případě týrání s uceleným přehledem aktérů působících v této oblasti. Dozvíte se s jakými druhy týrání je nejvíce ohrožena stále rostoucí skupina seniorů, kteří žijí v domácnostech. Pozornost se bude také zaměřovat zejména na špatné zacházení u seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří využívají pobytové sociální služby. V rámci akreditovaného kurzu si také rozšíříte vědomosti o prevenci pracovního stresu v oblasti pomáhajících profesí – syndrom vyhoření, o možnostech, jakým způsobem se mu lze vyhnout jak na straně jedince, tak i ze strany organizace (počínaje výběrem pracovníků, umožněním vzdělávání a odborného růstu, supervizí a vytvořením podmínek na pracovišti) a jaké jsou nejčastější nedostatky s návrhem doporučení právě v této oblasti.

Dávky pomoci v hmotné nouzi a jejich aplikace v praxi

Seznamte se s aktuální problematikou systému dávek pomoci v hmotné nouzi a jejich aplikací v praxi. Součástí akreditovaného semináře jsou praktické příklady poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Rovněž se dozvíte o chystaných novelách a také o změnách v ostatních dávkových systémech (státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, životní a existenční minimum) a o dávkách pro Ukrajince (tzv. Lex Ukrajina).

Závadové chování dětí z pohledu kurátora

Akreditovaný kurz seznamuje s obsahem a možnostmi sociální právní ochrany dětí v denní praxi práce kurátora pro děti a mládež. Účastníci semináře budou seznámeni s právním zakotvením dané problematiky a s metodami práce s dětmi a rodinou. Pozornost je věnována i dalším otázkám, jako je vyhodnocování rizik, individuální plánování ochrany dítěte a stanovování cílů k sociálně právní ochraně dítěte. V dalších částech se kurz zaměřuje na nejčastější typy závadového chování dětí a mládeže, na pravomoci orgánu sociálně právní ochrany dětí a soudu, spolupráci kurátora pro děti a mládež s orgány činnými v trestním řízení a na spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou školy, neziskové organizace, zdravotnická zařízení a podobně.

Asertivita jako efektivní jednání v sociálních službách

Získejte nové znalosti a dovednosti z oblasti komunikace a asertivity! V rámci kurzu obdržíte praktické rady pro zlepšení vlastního komunikačního stylu o základní a funkční asertivní techniky. Seznámíte se s nejpodstatnějšími informacemi z oblasti lidských potřeb, asertivity a manipulace v komunikaci a budete umět tyto kompetence využít zejména v emočně vyhrocených situacích. Naučíte se ovládat základní způsoby, jak vhodně reagovat na různorodé komunikační situace a jak komunikovat s odlišnými typy lidí. Po absolvování kurzu dovedete zmírnit napětí a stres ve vyhrocených jednáních s uživateli sociálních služeb, případně s jejich rodinnými příslušníky, a dokážete tato jednání směřovat ke konstruktivnímu řešení problémů.

Vedení úřední desky v praxi

Seznamte se s veškerými povinnostmi při vedení fyzické i elektronické úřední desky. Na praktických příkladech si prohloubíte znalosti a dovednosti při vedení úřední desky a spravování elektronické úřední desky. V rámci kurzu se rovněž zaměříme na související témata jako např. soubor povinně zveřejňovaných informací, zveřejňování dražebních vyhlášek či ochrana osobních údajů ve zveřejňovaných dokumentech či správný formát zveřejňovaných dokumentů.

Jak jednat s člověkem v krizi

Získejte přehled o postupech při jednání s člověkem v krizi s ohledem na verbální a neverbální stránku komunikace. V rámci akreditovaného kurzu se dozvíte, čeho se při jednání s klientem v krizi vyvarovat a dále se seznámíte s podpůrnou sítí organizací a s informacemi o tom, kam je možné se obrátit pro navazující péči o klienta.

Relaxační techniky jako prostředek před syndromem vyhoření

Seznamte se s vybranými relaxačními technikami, a to jak po stránce teoretické, tak i po stránce praktické (účastník se s technikami seznámí prostřednictvím praktického nácviku). Pomocí zvládnutí těchto vybraných relaxačních technik se naučíte pracovat se stresem a únavou, a dále se dozvíte, jakým způsobem je možné předcházet syndromu vyhoření. 

Úvod do krizové intervence

Získejte základní vhled do problematiky krizové intervence a seznamte se s technikami komunikace v krizové situaci.  V rámci akreditovaného kurzu se zaměříme na jednotlivé situace např. nenadálé události, rozrušený či zoufalý klient, smrt blízkého, nečekané události, rodinná krize apod. Vymezíme si rozdíly mezi první psychickou pomocí a krizovou intervencí. Nebude chybět ani praktický nácvik.