info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Všechna témata

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Cílem kurzu je poskytnout aktuální informace ke vztahu správního řádu a stavebního zákona a upevnit znalosti v základních zásadách činnosti správních orgánů, účastníků řízení, úkonů účastníků a průběhem řízení v prvním stupni. Účastníci budou seznámeni s aktuálními judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon a metodikou MV a MMR.

Zákon o obcích a zákon o úřednících

Představení zákona o obcích a zákona o úřednících ÚSC v uceleném pojetí, a to s ohledem na každodenní praxi úředníků ÚSC. Cílem kurzu je prohloubení a upevnění znalostí úředníků v oblasti těchto pro ÚSC základních norem, a to prostřednictvím příkladů z praxe.

Zákon o odpadech v praxi – aktuální legislativní změny

Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti úředníků územních samosprávných celků v oblasti odpadového hospodářství, se zaměřením na jejich kompetence a průběh správních řízení a rozhodování podle zákona o odpadech. A to s důrazem na aktuální legislativní změny.

Aktuální problematika trvalého pobytu

Cílem semináře je seznámení úředníků – matrikářů matričních úřadů územních samosprávných celků s aktuální praxí a legislativními změnami v problematice trvalého pobytu na konkrétních příkladech z praxe. Na semináři bude probírán výkon matriční agendy v praktických příkladech s ohledem na platnou legislativu – rozhodování o přihlášení k trvalému pobytu, změny trvalého pobytu a ukončení trvalého pobytu s ohledem na ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a dále navazujících právních předpisů.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi – prakticky a aktuálně

V rámci kurzu účastníci získají aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně chystané novely tohoto zákona. Část školení bude věnována současným otázkám zákona o pomoci v hmotné nouzi, konkrétně: veřejné službě, částkám na živobytí osob v hmotné nouzi, opatřením obecné povahy v souvislosti s podnětem na jejich zrušení u Ústavního soudu, poukázkám, písemným doporučením obcí a snižování nákladů na bydlení u ubytoven.

Vybrané problémy nájmu bytů, prostorů sloužících podnikání

Užívání nemovitostí a jejich částí pro bydlení či podnikání je velmi rozšířeným typem smluvních vztahů. Praktická aplikace současných právních předpisů však ukazuje, že i takto tradiční institut přináší řadu výkladových problémů, které nepřispívají právní jistotě stran. Dobrá znalost nové právní úpravy je nutnou ochranou proti jejím, často nečekaným, dopadům. Cílem semináře je upozornit na některé problémy a nabídnout jejich praktické řešení, včetně seznámení účastníků s aktuální judikaturou.

Byty a nebytové prostory ve vlastnictví, problematika SVJ

Školení se zaměřuje na problematiku vlastnictví bytů a nebytových prostorů, jakožto specifické formy spoluvlastnictví nemovité věci. Jde o jednu z nejkomplikovanějších úprav občanského zákoníku, která však zároveň zasahuje velký počet osob. Jsou to nejen vlastníci jednotek (v současné době jde o více než dva miliony osob), ale i subjekty, které se dostávají do smluvních vztahů při správě společných částí domů s vymezenými jednotkami.

Právo nemovitostí – vybrané problémy praxe

Právní úprava nemovitých věcí a právních poměrů s nimi souvisejících se vyskytuje napříč právním řádem, ať již jde o právo soukromé či právo veřejné. Každý, kdo přichází do styku s problematikou nemovitostí, při jejich správě či jiných dispozicích s nimi, by měl být vybaven hlubšími znalostmi nového pojetí věci nemovité, důsledků návratu superficiální zásady, rozšířené úpravy věcných práv, zejména věcných práv k věci cizí, včetně rozsáhlých změn v užívacích vztazích, jako je nájem a pacht.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jste v souladu opravdu nebo jen naoko? Jak dopadla Vaše implementace? Na školení zjistíte nejčastější chyby a jak je vyléčit. Přijatý adaptační zákon o zpracování osobních údajů doplňuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR). Nová stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů a Vodítka Evropského sboru pro ochranu osobních údajů je upřesňují. Až v jejich světle je často možné rozumět povinnostem při ochraně osobních údajů. Jak řešit žádosti subjektů údajů, jak je informovat na webu, co bezpečnostní incidenty, co požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů? Mnohdy implementace proběhla chybně a odhalují se problémy, jako nesprávné právní tituly, nedostatečné informace na webu apod.

Průřez zákonem o zadávání veřejných zakázek

Účastníci školení si osvojí vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek, včetně konkrétních příkladů a řešení případových studií s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Seznámí se s jednotlivými fázemi výběrového řízení a průběhem veřejné zakázky, od vypracování zadávací dokumentace, až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení. Po úspěšném absolvování účastníci získají schopnost efektivně vést zadávací řízení.

Velká novela občanského zákoníku – bytové spoluvlastnictví

Jedna z nejsložitějších avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku prochází významnou novelizací. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Zda se vše podařilo a nevznikly naopak problémy nové, bude předmětem stěžejního výkladu na tomto semináři. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona

Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem. Na semináři se seznámíte s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, naučíte se analyzovat jejich vztah a definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.

Kontrolní řád v praxi veřejné správy

Cílem semináře je seznámení účastníků s platnou právní úpravou kontroly, kterou vykonávají orgány státní správy v rámci veřejné správy. Předmětná právní úprava je obsažena především v zákoně č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád). Výklad semináře je zaměřen na zahájení kontroly, nezbytné úkony ze strany kontrolujících orgánů, práva a povinnosti kontrolujících osob, jakož i práva a povinnosti kontrolovaných a povinných osob. Jelikož od nabytí účinnosti zákona o kontrole rozhodovaly soudy řadu sporů, které přinesly zpřesňující výklad zákona, je seminář doplněn odkazy na relevantní judikaturu, která se týká aplikace kontrolního řádu v praxi.

Územně samosprávné celky a jejich školské příspěvkové organizace

Na tomto semináři Vám bude zprostředkován ucelený pohled na problematiku vztahů mezi zřizovateli, jejich školskými příspěvkovými organizacemi a řediteli těchto organizací. Zasadíte si Vaše znalosti do souvislostí s platnou legislativou a příklady dobré praxe a současně prohloubíte své dovednosti odůvodnit správnost připravených podkladů pro rozhodnutí ÚSC jako zřizovatelů. Dále si upevníte postoje k dodržování právního rámce vztahů zřizovatel – příspěvková organizace.

Spisová služba v kontextu aktuálních legislativních změn

Cílem semináře je představit nejen základní principy spisové služby v kontextu aktuálních změn právního rámce, ale i poukázání na konkrétní problémové situace z praxe a jejich řešení. Získáte tak ucelený přehled o problematice předarchivní péče o analogové i elektronické dokumenty, který Vám pomůže připravit se na případnou kontrolu v této oblasti. Praktické rady a doporučení pomůžou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu, který je s nástupem elektronizace veřejné správy bohužel velmi rozšířen.

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na pravidla využívání údajů z informačních systémů. Zvláštní pozornost je věnována ochraně osobních údajů podle Obecného nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy.

Stavby na cizích pozemcích

Návrat superficiární zásady do současného občanského zákoníku po více než šedesáti letech znamená odklon od chápání staveb jakožto samostatných věcí.

I když v souladu s uvedenou zásadou má být stavba pouhou součástí pozemku, přináší stávající úprava celou řadu výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů. Abychom mohli pojímat stavbu jakožto samostatnou věc na cizím pozemku, musíme nezbytně znát všechny současné výjimky v právní úpravě, díky kterým si takový právní osud stavba podrží. Jen tak se totiž můžeme vyvarovat chyb a omylů, často spojených s negativními důsledky, kdybychom například chybně považovali stavbu za samostatnou věc a takto s ní i nakládali, ačkoli by byla pouhou součástí pozemku.

Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu

Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu v roce 2019, 2020 a 2021. Cílem semináře je zlepšování úrovně výkonu úředníků veřejné správy na úseku kontroly a interního auditu, a to v oblasti zjišťovací fáze kontroly příp. auditu souladu nebo systému. Orientace v dokladech, výkazech a dalších dokumentech, aktualizace znalostí, upozornění na změny právních předpisů.

Správní řád prakticky a aktuálně

Znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je základním a nezbytným předpokladem pro řádný výkon veřejné správy. Cílem semináře je poskytnout aktuální informace, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup, a zákonné a správné rozhodnutí. Seminář si klade rovněž za cíl seznámit účastníky s vazbami přezkumných řízení a postupů, včetně soudního přezkumu a usnadnit orientaci v obecné úpravě správního řízení dle správního řádu. Nedílnou součástí kurzu bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

Insolvenční řízení – základní otázky úpadkového práva

Získejte praktické informace pro orientaci v problematice insolvenčního řízení. V rámci semináře Vám bude osvětlena základní problematika insolvenčního řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno od 1. 1. 2008, včetně změn provedených novelizacemi insolvenčního zákona a zejména poslední velkou novelou z roku 2017. Budete seznámení s připravovanými změnami v oddlužení a  insolvenčním řízením po rekodifikaci občanského práva v praxi. 

Správní trestání na úseku stavebního řádu

Seminář bude zaměřen na shrnutí dosavadní právní úpravy přestupků ve znění poslední novely přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., účinné od 01.10.2015, a správních deliktů v této oblasti, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci předmětné problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád. Odpovídající znalost této problematiky bude s ohledem na přechodná ustanovení nového přestupkového zákona i nadále žádoucí.

Obec a nemovitý majetek – správa, převody a nabývání

Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitého majetku v ČR. Současně jsou specifickými právnickými osobami, jejichž nakládání s majetkem je zákonem o obcích přísně regulováno. Dochází k výraznému prolnutí práva soukromého s právem veřejným, a ne všechny otázky jsou výkladově zcela jasné. Kromě obecné terminologie soukromého práva (věc nemovitá hmotná a nehmotná, dočasná stavba, právo stavby) dotčená problematika souvisí například i s regulací smluvního práva (občanský zákoník, zákon o registru smluv).

Průvodce úřední korespondencí a zásady stylizace písemností

V rámci semináře získáte znalosti a dovednosti v oblasti tvorby úředních písemností v souladu s normou ČSN 01 6910 a pravidly českého pravopisu a české stylistiky. Po úspěšném absolvování školení budete umět vytvořit dopis bez gramatických, stylistických a formálních chyb, který je schopen přispět k bezkonfliktní komunikaci mezi úřadem a klientem.

CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny

Problematika základních registrů a Czech POINTU v agendě evidence obyvatel podle platné legislativy. Seminář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výkon státní správy na úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbu této agendy na informační systémy veřejné správy.

Elektronická komunikace v zadávacích řízeních

Posledním významným časovým milníkem pro přechod na stoprocentní elektronickou komunikaci při zadávání veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. bylo datum 18. 10. 2018, od kterého jsou všichni zadavatelé s dodavateli povinně komunikovat elektronicky vyjma zákonem stanovených výjimek.

Právo na informace a ochrana osobních údajů

Na semináři budete seznámeni s praktickým uplatněním zákona o svobodném přístupu informací. Dozvíte se, jak zjednodušit proces poskytování informací ve veřejné správě a dalších subjektech a jak řešit netypické situace, jako zvlášť zatěžující žádost.

Průvodce právem nemovitostí – prakticky a přehledně

Nemovité věci patří k nejvýznamnějším předmětům každodenního života. Ať již jde pouze o jejich užívání, či přímo o dispozici s nimi (jejich nabývání a převody), vždy vyvstává do popředí relativní dlouhodobost právních poměrů k nim. Jde tedy o dlouhodobé závazky k věcem značných hodnot a značného významu pro uspokojování základních lidských potřeb a souvisejících činností.

Stavební zákon a jeho velká novela

Na semináři budete seznámeni se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení. Budou probrány novinky v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb. Seminář je prakticky zaměřen.

Správní poplatky na úseku stavebního řádu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami na úseku stavebního řádu dotýkajících se problematiky podání, podnětů, lhůt a stížností, shrnutí obecných poznatků a řešení souvisejících otázek. Samostatně bude věnována pozornost právní úpravě veřejnoprávních smluv, správních poplatků a poskytování informací ve zmíněné oblasti.

Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Co přinesla poslední novelizace, například zrušením písemné formy smlouvy? Jak chránit osobní údaje po účinnosti GDPR, např. při prodeji bytu? Jak rozeznat, kdy sčítat předmět smlouvy nad 50 tisíc a kdy ne? Jaké jsou novinky v metodice Ministerstva vnitra? Jak opravit přehnaně zveřejněné osobní údaje ve smlouvě?

Právní úprava přestupků, řízení o přestupcích

Seznamte se s novou právní úpravou správního trestání. Přehledně a srozumitelně Vám vysvětlíme novou úpravu přestupkového práva a správního trestání. Obsahem semináře bude výklad tohoto zákona včetně porovnání s předchozí právní úpravou. Upozorníme Vás na nejčastější pochybení v této problematice.

Veřejné zakázky malého rozsahu – praktické zkušenosti

Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda nepostupují v rozporu se zákonem. Tento seminář Vám poskytne návody, jak zvládnout veřejné zakázky malého rozsahu bez obav.

Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů

S vyšším věkem seniorů narůstá závislost na druhých osobách, což vyžaduje vhodně informované pečující osoby. Seznámíte se s poznatky z oblasti specifických potřeb seniorů a poskytneme Vám rámcový přehled o dané problematice. Získáte užitečné informace z oblasti péče o seniory a jejich aktivizace, budete se orientovat ve specifikách potřeb seniorů v souvislosti s dodržováním sociálních vazeb a vztahů.

Informační a kybernetická bezpečnost ve veřejné správě

Kybernetická bezpečnost je v současnosti velké téma i pro veřejnou správu. Zajištění informační a kybernetické bezpečnosti je nepochybně jednou z klíčových výzev současné doby. S probíhající elektronizací veřejné správy v České republice se hrozba kybernetických útoků stává aktuálnějším tématem.

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace