Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Získejte aktuální informace ke vztahu správního řádu a stavebního zákona a osvojte si znalosti v základních zásadách činnosti správních orgánů, účastníků řízení, úkonů účastníků a průběhem řízení v prvním stupni.

Budete seznámeni s aktuálními judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon a metodikou MV a MMR.

Akreditace MV ČR: AK/PV-131/2020 a AK/VE-84/2020.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Detail popis kurzu

Komu je webinář určen: 

  • úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří se ve své činnosti řídí vztahem stavebního zákona a správního řádu.  

Struktura webináře:

Úvod do problematiky

  • Vztah správního řádu a stavebního zákona, základní zásady činnosti správních orgánů.

Obecná ustanovení o správním řízení vedeném na úseku stavebního řádu.

  • Správní orgány – příslušnost, změny příslušnosti, podjatost, vedení řízení, jednací jazyk, doručování, dotčené orgány a závazná stanoviska (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.).
  • Účastníci řízení (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě plné moci, podpůrce.
  • Úkony účastníků – podání x podnět (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace stavby, poskytování informací ze správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Aktuální judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon, metodika MV a MMR.

Průběh řízení vedeném na úseku stavebního řádu v prvním stupni

  • Zahájení řízení, námitky účastníků, předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí x úkony dle části čtvrté na úseku stavebního řádu – souhlasy (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.).
  • Aktuální judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon, metodika MV a MMR.

Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat. Školení probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. 

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy.

Aktuálně vypsané termíny