Územně samosprávné celky a jejich školské příspěvkové organizace

Na webináři Vám bude zprostředkován ucelený pohled na problematiku vztahů mezi zřizovateli, jejich školskými příspěvkovými organizacemi a řediteli těchto organizací.

Zasadíte si Vaše znalosti do souvislostí s platnou legislativou a příklady dobré praxe a současně prohloubíte své dovednosti odůvodnit správnost připravených podkladů pro rozhodnutí ÚSC jako zřizovatelů. Dále si upevníte postoje k dodržování právního rámce vztahů zřizovatel – příspěvková organizace.

Akreditace MV ČR: AK/PV-598/2019 a AK/VE-370/2019.


Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR a pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. je cena osvobozena od DPH. Cena bez DPH je tak pro úředníky cenou konečnou.

Informace o školení

Detail popis kurzu

Komu je webinář určen: 

  • úředníkům a vedoucím úředníkům územně samosprávných celků, kteří připravují podklady pro rozhodnutí orgánů územně samosprávných celků v oblasti veřejné správy ve školství a výkonu zřizovatelských kompetencí.

Struktura webináře:

Kompetence územních samosprávných celků v oblasti zřizování školských příspěvkových organizací: Lektorka provede účastníky problematikou zřizování škol a školských zařízení podle zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech). Na konkrétních příkladech ukáže nečastější chyby, kterých se zřizovatelé dopouštějí při schvalování a změnách zřizovací listiny. Upozorní na nedostatky v metodických materiálech přístupných volně na internetu včetně stránek MŠMT ČR. Projde jednotlivé části zřizovací listiny podle § 27 odst. 2 zákonu o rozpočtových pravidlech. Propojí zřizovací listinu se školským zákonem, občanským zákoníkem, živnostenským zákonem, obchodním rejstříkem, školským rejstříkem, Ústředním věstníkem ČR a katastrem nemovitostí. Probere rozdělení kompetencí v oblasti zřizování školských příspěvkových organizací mezi zastupitelstvem a radou (případně starostu).

Kompetence územně samosprávných celků a ředitelů školských příspěvkových organizací: Lektorka představí úkoly rady obce/kraje při vyhlašování a realizaci konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školské příspěvkové organizace. V praktickém cvičení si účastníci vytvoří model ideálního ředitele školy/školského zařízení. Zformulují kritéria hodnocení uchazečů. Nacvičí si kladení otázek v rámci řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. V druhé části bloku projdou účastníci postup rady/starosty při jmenování ředitele školské příspěvkové organizace, stanovení jeho platu. Propojí konkurzní řízení a následná hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací. Na příkladech konkrétních judikátů bude představen postup zřizovatele při odvolání ředitele z pracovního místa a povinnosti zřizovatele při předávání agendy spojené s výkonem pracovních činností ředitele školy/školského zařízení podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Kompetence územně samosprávných celků v oblasti financování činností školských příspěvkových organizací: Nastíní oblasti rozhodování územně samosprávných celků spojených s hospodařením škol/školských zařízení o:

  • výši finančního příspěvku na provoz školy/školského zařízení,
  • střednědobém rozpočtovém výhledu a rozpočtu školy/školského zařízení na daný kalendářní rok,
  • rozpisu schváleného rozpočtu do závazných ukazatelů,
  • odpisovém plánu,
  • rozdělení zlepšeného hospodářského výsledků do fondů školské příspěvkové organizace,
  • porušení rozpočtové kázně školskou příspěvkovou organizací,
  • schválení účetní závěrky.

V rámci této části kurzu proberou účastníci spolu s lektorkou rovněž pravomoci zřizovatele v oblasti kontrolní činnosti v souladu se zákonem o finanční kontrole.


Jak funguje online školení a co budete potřebovat

Školení je realizováno přes internetový prohlížeč. Účastník potřebuje buď počítač, tablet, nebo chytrý telefon s připojením k internetu. Den před konáním školení obdržíte email, ve kterém je uveden odkaz pro účast na online školení, a současně obdržíte studijní materiály. V den konání kurzu stačí kliknout na daný odkaz. Doporučujeme tak učinit alespoň 10 minut před začátkem školení. V případě jakýchkoliv technických problémů během školení nás můžete kdykoli telefonicky kontaktovat. Školení probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Výuka probíhá v živém přenosu a samozřejmě můžete lektorovi pokládat dotazy. 

Aktuálně vypsané termíny