info@skoleni365.cz

+420 733 715 123

Průvodce právem nemovitostí – prakticky a přehledně

Nemovité věci patří k nejvýznamnějším předmětům každodenního života. Ať již jde pouze o jejich užívání, či přímo o dispozici s nimi (jejich nabývání a převody), vždy vyvstává do popředí relativní dlouhodobost právních poměrů k nim. Jde tedy o dlouhodobé závazky k věcem značných hodnot a značného významu pro uspokojování základních lidských potřeb a souvisejících činností.

Pro správný postup v každodenní praxi se vyplatí znát specifika právní úpravy vztahující se k nemovitostem, což pomůže vyvarovat se chyb a omylů, často spojených s nečekanými negativními důsledky.

Seminář se tak zaměří na vysvětlení, co vše jsou dnes věci nemovité a co naopak již nikoliv. Důraz bude kladen na pojetí stavby v současném soukromém právu, včetně specifik práva stavby.

Osvětlena budou tzv. sousedská práva a omezení vlastníků z nich plynoucí. Zmíněna bude zásada materiální publicity a její význam pro zápisy v katastru nemovitostí, včetně možného nabytí nemovité věci od nevlastníka.

Akreditace MV ČR: AK/PV-678/2018 a AK/VE-394/2018.


AKTUÁLNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

Detail popis kurzu

Komu je seminář určen: 

 • Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy zodpovědným za správu nemovitého majetku a dispozici s ním.
 • Zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi.
 • Developerum, pracovníkům realitních kanceláří, majitelům nemovitostí a široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické.

Struktura semináře

Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství

 • Nové pojetí věci nemovité v soukromém právu stále přináší výkladové problémy. Rozdělení na věci nemovité hmotné a nehmotné. Podstatně rozšířený rozsah věcných práv k nemovitým věcem. Nebezpečí podcenění nové úpravy ve vztahu k dispozici s příslušenstvím věci.

Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc

 • Superficiální zásada je pouze zásada, nikoli absolutní pravidlo. Existuje velké množství zákonných výjimek, které jsou v praxi reprezentovány stovkami tisíc případů. Neznalost aplikace těchto výjimek vede k právní nejistotě, zda stavba je součástí pozemku či nikoliv, a tedy i k možným fatálním chybám při dispozicích s majetkem.

Co to je dočasná stavba

 • Bohužel stále jedno z nejvíce nejasných ustanovení občanského zákoníku, které však může mít zásadní dopady do existence věci v právním smyslu (stavby) a jejího vlastnictví. Stále nejistá je odpověď na otázku, čí bude stavba, kterou staví nájemce pozemku či pachtýř na najatém či propachtovaném pozemku.

Právní režim inženýrských sítí a pozemních komunikací

 • Významový posun § 509 provedený novelou občanského zákoníku rozšířil aplikační prostor i na jakékoliv liniové stavby, nejen na inženýrské sítě. Logicky se tak klade otázka, zda se změnilo nazírání na účelové komunikace.

Sousedská práva a další zákonná omezení vlastníků nemovitostí (zejména nezbytná cesta a rozhrady)

 • Právní úprava omezení vlastníka nemovité věci má i preventivní charakter, neboť řádný vlastník pozemku, znalých svých povinností, nebude zbytečně bránit oprávněným osobám ve výkonu jejich práv. Samostatně je pak pojednáno o možnosti zřízení přístupu k pozemku přes sousední pozemek, a to i proti vůli vlastníka. Rozhrady budou vysvětleny jak ve vztahu k historickým reliktům, tak k možnostem jejich moderní aplikace.

Nabývání od neoprávněného a ochrana skutečného vlastníka.

 • Materiální publicita katastru nemovitostí zdaleka není všeřešícím instrumentem proti vadám v zápisech v katastru nemovitostí. Naopak její pojetí je značně omezeno a bude zdůrazněno, kde pouze přichází ochrana dobrověrného nabyvatele v úvahu a kde již nikoliv. Současně budou probrány možnosti obrany skutečného vlastníka proti jejím důsledkům.

Právo stavby a jeho specifika.

 • Staronový institut práva stavby má význam zejména pro obce, jakožto typické vlastníky rozsáhlých pozemků s nevůlí k prodeji, ale s vůlí k developmentu. Přenechání obecních pozemků k využití stavebníkovi do práva stavby dává dostatečnou jistotu oběma stranám, a i třetím osobám, velký důraz je však třeba klást na kvalitu uzavírané smlouvy o zřizování práva stavby.

Judikatura a aktuální legislativní vývoj.

 • Tato část semináře se bude postupně aktualizovat o novou judikaturu, kterou lektor aktuálně sleduje a zpracovává. Jde o tematickou judikaturu k výše uvedeným bodům, zejména pak rozhodnutí vlastnického senátu NS ČR č. 22 Cdo.

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D. je advokát a odborný asistent na Katedře občanského a pracovního práva na Vysoké škole finanční a správní. Publikuje v odborných právních periodikách a je autorem monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné a Závazkové právo. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005.

Zobrazit více

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Aktuality emailem!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace