Poradenské služby

FUNGUJÍCÍ ÚŘAD 21. STOLETÍ

Komplexní poradenství pro města, obce a kraje.

Společnost EDUBASE s.r.o. je poradenskou a vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva vnitra České Republiky (číslo akreditace AK/I-11/2017). 

Nad rámec vzdělávání úředníků územně samosprávných celků poskytujeme odborné a kvalifikované poradenské služby městům, obcím a krajům. Dokážeme identifikovat riziková místa a současně navrhnout opatření, která směřují k eliminaci těchto rizik. Umíme odhalit skryté rezervy v činnosti městského, obecního, nebo krajského úřadu a zefektivnit tak výkon veřejné správy.

Naši odborníci se perfektně orientují v problematice vnitřního fungování a procesů obce, nakládání s majetkem obce, veřejných zakázek, správního a přestupkového řízení, trestní odpovědnosti úředníků a řadě dalších problematických oblastí.

Poskytneme Vám odbornou pomoc ve všech nejen právních otázkách, které musíte při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti znát.

Co umíme?

  • Akreditovaná školení.
  • Workshopy včetně příslušných výstupů a metodiky.
  • Tvorbu kvalitních a komplexních interních předpisů.
  • Konzultační činnost při sjednávání podmínek smluv, připomínkování smluv a sepisy smluvních dokumentů.
  • Revizi stávajících dokumentů obce, nebo města.
  • Individuální konzultace při výkonu samostatné i přenesené působnosti obce.
  • Právní poradna při běžném chodu orgánů obce či kraje.
  • Pojištění měst a obcí.

V jakých oblastech Vám poradíme?

Právní Pomoc Při Běžném Chodu Obce Právní pomoc při běžném chodu obce.

Poskytujeme odbornou pomoc v souvislosti s rozhodovací praxí i další činností jednotlivých orgánů obcí a krajů. Umíme vypracovat podklady pro rozhodování a další jednání orgánů územních samosprávných celků včetně příslušných výstupů.

Příprava Smluvní Dokumentace Příprava smluvní dokumentace.

Vyhotovíme smlouvy různého typu přímo dle Vašich požadavků. Od jednoduchých kupních smluv na movitou věc, až přes různé netypové smlouvy přímo na míru se zajišťovacími či utvrzovacími instituty.

Právnické Osoby Zřizované Obcí. Právnické osoby zřizované obcí.

Pomůžeme Vám s přípravou podkladů k založení příspěvkových organizací či obchodních  společností obce včetně následné komplexní správy, a to zejména s důrazem na specifika plynoucí ze zákonné úpravy pro obce a města.

Veřejné Zakázky Veřejné zakázky.

V této oblasti jsme připraveni poskytnout veškerou právní podporu a poradenství, počínaje přípravou zadávací dokumentace a zadávacího řízení, až po samotný výběr dodavatele a přípravu konkrétní smlouvy.

Stavební Právo Obcí A Měst. Stavební právo obcí a měst.

Poskytujeme kvalifikované poradenství v zastupování obce v řízeních o umístění a povolení záměru rozsáhlé bytové výstavby. Poradíme Vám v souvislosti s vedením řízení o odstranění černé stavby, nebo při přípravě rozhodnutí o námitkách proti návrhu nového územního plánu. Nabízíme kompletní právní poradenství při veškerých povolovacích či obdobných řízeních dle stavebního zákona.

Svobodný Přístup K Informacím Svobodný přístup k informacím.

Projdeme celou příslušnou právní úpravu i proces zpracování každé žádosti. Zvládneme vyhotovit stanoviska a metodiku týkající se šikanózního výkonu práva na informace. Současně radíme, za co lze požadovat úplatu při poskytování informací, co vše lze žadateli poskytnout a případně jak chránit osobní údaje.

Služební Poměry A Pracovní Právo Služební poměry a pracovní právo.

Nabízíme konzultace a přípravu dokumentů v oblasti služebních poměrů s přesahem do pracovního práva a zákoníku práce. Jsme schopni provést právní audit služebních poměrů i další pracovněprávní problematiky včetně souvisejících dokumentů.

Správní Řízení A Přestupkové Právo Správní řízení a přestupkové právo.

Můžete se na nás obrátit ve věci soudních nebo správních řízení, kde obec vystupuje v pozici účastníka, anebo kde obec působí jako správní orgán, který má v dané věcí rozhodnout, to speciálně, ale nejen v přestupkových řízeních.

Trestní Odpovědnost Úředníků Trestní odpovědnost úředníků.

Poskytujeme komplexní poradenství při prevenci a předcházení trestní odpovědnosti úředníků včetně případného zajištění právního zastoupení úředníků či přímo obce v trestním nebo jiném řízení. 

Trestní Odpovědnost Právnických Osob A Jejich Zástupců Trestní odpovědnost právnických osob a jejich zástupců.

Praktický přesah do obchodních společností, příspěvkových organizací a dalších organizací zřizovaných obcí. Školení, workshopy, tvorba metodiky a dokumentů k prevenci, případné zajištění právního zastoupení zástupců či přímo obce v trestním nebo jiném řízení.

Řídit město nebo obec je velká odpovědnost. Nechte řešení problémů na nás a ozvěte se nám!

Poradíme Vám

V číslech

JIŽ MÁME ZA SEBOU

0
Počet spokojených účastníků každý rok
0
Úspěšných let na trhu
0
Certifikovaných a akreditovaných kurzů