Termíny školení pro veřejnou správu

V číslech

JIŽ MÁME ZA SEBOU

0
Počet spokojených účastníků každý rok
0
Úspěšných let na trhu
0
Certifikovaných a akreditovaných kurzů

Šijeme

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Na míru

Příprava vzdělávacího programu – společně provedeme analýzu vzdělávacích potřeb a stanovíme cíle programu. Zjistíme aktuální znalosti a dovednosti cílové skupiny se zaměřením na stanovení rozdílu mezi jejich současnou a požadovanou úrovní.

Lektorský tým – na základě zjištěných požadavků a cílů pro vás vybereme vhodného lektora. Spolupracujeme s opravdovými experty v oboru, což je zárukou kvalitního a v praxi využitelného vzdělávacího programu.

Kompletní realizace – zajistíme vhodnou lokalitu pro konání akce, nebo přijedeme až za vámi. Postaráme se o veškerý servis a to od dopravy účastníku, přes catering až po tlumočení. Samozřejmostí je dodání studijních materiálů a dalších potřeb v té nejvyšší kvalitě. Vyjdeme vám vstříc i s neobvyklými požadavky.

Zpracování zpětné vazby s doporučením dalšího rozvoje – komplexní hodnocení vzdělávací akce z hlediska efektivity a budoucího zvýšení kvality.

Poptat seminář

Všechna témata

Nový stavební zákon

Seznamte se s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Získejte přehled o novém stavebním zákoně, zejména o problematice státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Budou vám vysvětleny změny oproti stávající právní úpravě.

Pracovně-právní vztahy

Zorientujte se v základních institutech pracovního práva. Projdeme důkladně jednotlivé povinnosti zaměstnavatelů, dále pak nezbytné náležitosti pracovní smlouvy jako například mzda, pracovní cesty, pracovní doba a dovolená. Řeč přijde i na dohody uzavírané mimo pracovní poměr a v neposlední řadě se budeme věnovat způsobům a možnostem ukončení pracovního poměru.

Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Získejte aktuální informace ke vztahu správního řádu a stavebního zákona a osvojte si znalosti v základních zásadách činnosti správních orgánů, účastníků řízení, úkonů účastníků a průběhem řízení v prvním stupni. Budete seznámeni s aktuálními judikáty ve vztahu k probíraným oblastem s vazbou na stavební zákon a metodikou MV a MMR.

Pozemkové právo

Cílem kurzu je seznámení s platnou právní úpravou v oblasti pozemkového práva. Program školení je koncipován tak, aby poskytl ucelené informace o interdisciplinárním oboru, který upravuje jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní vztahy k půdě, proto jsou jeho prameny jak předpisy soukromého, tak předpisy veřejného práva. Účastníci si odnesou praktická doporučení, se kterými následně mohou ve své praxi řešit řadu otázek spojených s pozemkovým vlastnictvím, užíváním nemovitostí či s územním plánováním.

Právní úprava přestupků, řízení o přestupcích

Přehledně a srozumitelně Vám vysvětlíme úpravu přestupkového práva a správního trestání. Upozorníme Vás na nejčastější pochybení v této problematice. Budete informování o podobnostech, společných principech a zásadách právě práva správního, respektive přestupkového a práva trestního jako klíčových odvětví veřejného práva.

Správní poplatky na úseku stavebního řádu

Seznamte se s vybranými otázkami na úseku stavebního řádu dotýkajících se problematiky podání, podnětů, lhůt a stížností, shrnutí obecných poznatků a řešení souvisejících otázek. Samostatně bude věnována pozornost právní úpravě veřejnoprávních smluv, správních poplatků a poskytování informací ve zmíněné oblasti. Budou rovněž podány informace o nové právní úpravě poplatků na úseku stavebního řádu s účinností od 1. 7. 2023 a tyto vysvětleny s ohledem na nový proces dle nového stavebního zákona. Webinář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů v uvedených oblastech, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci příslušné právní úpravy.

Územně samosprávné celky a jejich školské příspěvkové organizace

Na tomto webináři Vám bude zprostředkován ucelený pohled na problematiku vztahů mezi zřizovateli, jejich školskými příspěvkovými organizacemi a řediteli těchto organizací. Zasadíte si Vaše znalosti do souvislostí s platnou legislativou a příklady dobré praxe a současně prohloubíte své dovednosti odůvodnit správnost připravených podkladů pro rozhodnutí ÚSC jako zřizovatelů. Dále si upevníte postoje k dodržování právního rámce vztahů zřizovatel – příspěvková organizace.

Vzděláváním to nekončí

Se vzdělanými zaměstnanci stojí a padá prosperita každé firmy, ale bez stmeleného a přátelského kolektivu to také nejde. Zažijte se svým týmem nezapomenutelnou teambuildingovou akci, která vás sblíží! Ať už si budete chtít zasportovat, nebo odpočinout, my vše naplánujeme a připravíme. Propojte příjemné s užitečným.

  • kreativní aktivity
  • večerní zábava
  • wellness odpočinek
  • adrenalin a sport
  • gastronomické zážitky
  • poznávací zájezdy

“Vědomosti je nutné
neustále doplňovat,
zkvalitňovat, podceňovat
a zvyšovat nebo se vytratí”

Peter F.Ducker